I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu Aloelola.pl.
 2.  Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
 3. Podstawa prawna niniejszego Regulaminu są:
  1. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),
  2. ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121),
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422),
  4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 4. Informacje o Produktach w dostępnych sklepie, tj. opisy lub ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, właściwościach itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji produktów.

I. Informacje ogólne

 1. Przedsiębiorcą/Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy www.aloelola.pl jest Katarzyna Janiczek Be beauty academy z siedzibą pod adresem ul. Śnieżna 18, 30-819 Kraków, NIP: 5491589848, telefon: 882622611, e-mail: biuro@akademiaforever.pl zwanym dalej Katarzyna Janiczek Be beauty academy.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  1. Konto” – konto , które należy założyć na stronie aloelola.pl w celu złożenia Zamówienia; 
  2. Potwierdzenie ” – e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia Klienta;
  3. Potwierdzenie Zamówienia” – e-mail, w którym Sklep akceptuje Zamówienie Klienta zgodnie z punktem VI ust. 10 poniżej;
  4. Umowa ” – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem;
  5. Dzień roboczy” – dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem ustawowo wolnym od pracy;
  6. Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych,  składającą Zamówienie na Stronie;
  7. Zamówienie ” – zamówienie złożone przez Klienta na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia Produktu;
  8. Cena” – cena brutto Produktu zamieszczona w opisie Produktu, wyrażona w złotych polskich.
 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży i dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta praw przysługujących mu ustawowo.
 4. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Klienta warunkami.

II. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Katarzyna Janiczek Be beauty academy  umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a Katarzyna Janiczek Be beauty academy  . Umowa może być zawarta zarówno przez Klienta posiadającego Aktywne Konto w ramach Sklepu.
 3. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail
  3. adres, pod jaki dostarczane będą Produkty,
  4. nr telefonu
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient nie posiadający Konta nie może złożyć zamówienia.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówienia, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.
 7. Informacje  podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne, jak również potwierdzające, że Klient jest uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na zapłatę ceny za Produkt. Katarzyna Janiczek Be beauty academy  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji reprezentant  Be beauty academy podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 8. Udostępniając dane osobowe opisane w pkt. III. 3 i pkt. III.4, Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Katarzyna Janiczek Be beauty academy dla celów realizacji Umowy oraz  zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów marketingowych zgodnie z treścią Polityki Prywatności. W przypadku Klientów zakładających Konto zgoda ta jest udzielana jednorazowo. Brak wyrażenia wyżej opisanej zgody na przetwarzanie danych dla celów realizacji Umowy skutkować będzie odmową rejestracji Konta i przyjęcia Zamówienia.
 9. W przypadku cofnięcia zgody opisanej w pkt. III. 3 i pkt. III. 4, Konto użytkownika zostanie usunięte, a Katarzyna Janiczek Be beauty academy będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 10. Be beauty academy podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 11. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu.
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

III. Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie na stronie sklepu (on-line),
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Klient może złożyć Zamówienie z koniecznością trwałego rejestrowania swoich danych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT przesyłanej drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Złóż Zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności Dotpay, PayNow), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż Zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności Dotpay, PayNow) stanowi ofertę Klienta złożoną  Katarzyna Janiczek Be beauty academy  co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym Zamówieniem.
 8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości produktów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi w momencie zaakceptowania Zamówienia Klienta przez Katarzyna Janiczek Be beauty academy . Dopóki Sklep wyraźnie nie potwierdzi, że przyjął Zamówienie Klienta, wysyłany e-mail potwierdzenia otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu Sklep może według  uznania, odmówić przyjęcia Zamówienia Klienta z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności Produktu, lub zaoferować Klientowi Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, aby Klient najpierw złożył ponownie Zamówienie).
 10. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 11. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Katarzyna Janiczek Be beauty academy Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub otrzymania od Klienta zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.
 12. Umowa jest zawarta, a Sklep staje się prawnie zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt w chwili akceptacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez Sklep i przekazaniu do systemu e-mailowego Klienta w sposób umożliwiający jego odczytanie. Do czasu zaakceptowania przez Sklep Zamówienia Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez Sklep lub przez Klienta przed jego akceptacją, Sklep niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane Płatności związane z Zamówieniem Produktu dokonane przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktu.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 14. Klient jako potwierdzenie sprzedaży otrzymuje drogą elektroniczną na fakturę vat.
 15. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu,  transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub PayNow.
 17. Klient ma obowiązek przekazywać za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

IV. Dostawa i odbiór

 1. Katarzyna Janiczek Be beauty academy prowadzi sprzedaż wysyłkową. Odbiór osobisty w siedzibie firmy na ul Śnieżnej 18 w Krakowie, po wcześniejszym ustaleniu godziny i dnia odbioru. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest czasem przygotowania Klientowi zamówionych Produktów do wysyłki. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności online lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (Katarzyna Janiczek Be beauty academy). W niektórych przypadkach, gdy towar jest sprowadzany na zamówienie klienta, termin wysyłki może się wydłużyć do 10-14 dni roboczych ( towar ” na zamówienie”). W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem. Dostawa na terenie Europy trwa 5-15 dni roboczych, a USA i Kanada 10-30 dni roboczych.
 2.  Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy przez firmę kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania Zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Koszty dostawy na terenie Polski 15zł (przedpłata), 19 zł (za pobraniem). Koszty dostawy na terenie Europy w zależności od kraju Zamawiającego 25-65 zł. Koszt dostawy na terenie USA i Kanady 91 zł. Dostawa realizowana jest za pomocą kuriera DPD, DHL, UPS, GLS, InPost lub Poczta Polska.
 4. Koszt przesyłki zakupionych Produktów złotych ponosi klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego Zamówienia. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).
 5. W chwili dostarczenia Produktu Klient zostanie poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru w celu potwierdzenia braku zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Przed podpisaniem potwierdzenia odbioru Klient powinien sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla swej  wygody Klient powinien zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaktów ze Sklepem odnośnie Produktu.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Produktu Klient posiada prawo złożenia reklamacji w ciągu max 24 godzin od odebrania przesyłki. Po tym czasie wszystkie reklamacje ilościowe i jakościowe nie będą uwzględniane. 
 7. Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem, korzystając z danych kontaktowych przekazanych w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy.
 8. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia.
 9. Przy otwieraniu Produktu Klient powinien uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.
 10. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez Klienta przesyłki lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Produktu od przewoźnika, Sklep może (bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw lub środków prawnych) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez Sklep uzasadnione koszty (przesyłka).
 1. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:
  1. Dostawa może być realizowana na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
  2. Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.
 2. Do realizacji zamówień zagranicznych  stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
  1. Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 35 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Koszt wysyłki Produktu podany jest podczas składania zamówienia.
  3. Dostawa Produktów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  4. Zapłata za Produkty może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line;
  5. Koszty zwrotu Produktów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 3. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

V Cena i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu Produktów sklepie podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia zakupu wybranych Produktów,. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
 2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze. Klient płaci cenę za zamówione Produkty, wedle swego wyboru:
  1. gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
  2. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU lub PayNow przed dostawą. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Produktu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny Produktów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
  4. płatność za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Katarzyna Janiczek Be beauty academy  zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Katarzyna Janiczek Be beauty academy wystawia faktury VAT.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU lub PayNow.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

VI. Odpowiedzialność Katarzyna Janiczek Be beauty academy

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Katarzyna Janiczek Be beauty academy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym za wady fizyczne i prawne Produktów. 
 3. Katarzyna Janiczek Be beauty academy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie.

VII. Reklamacja z tytułu rękojmi

 1. Katarzyna Janiczek Be beauty academy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udziela rękojmi co do jakości Produktów wynikających z niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Be beauty academy  jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad. W przypadku wystąpienia wady fizycznej (technicznej lub jakościowej Produktu lub jego niezgodności z informacjami podanymi na Stronie) lub wady prawnej, Klient w ramach gwarancji jest uprawniony do żądania:
  1. wymiany Produktu (jeśli jest on na stanie Sklepu).
  2. zwrotu pieniędzy zapłaconych w ramach ceny za Produkt.
 2. Reklamacja może obejmować wady fizyczne lub prawne Produktów ujawnione w terminie 2 lat od daty otrzymania Produktu i winna zostać zgłoszona w terminie najpóźniej roku od dnia wykrycia wad.  
 3. Z uprawnienia reklamacyjnego w ramach rękojmi można skorzystać poprzez odesłanie Produktu wraz z opisem wady i dowodem zakupu Produktu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep online Akademia Forever ul. Śnieżna 18, 30-819 Kraków. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://aloelola.pl/wp-content/uploads/2022/08/returnform.pdf
 4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Nieustosunkowanie się Katarzyna Janiczek Be beauty academy  do prawidłowo złożonej Reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Katarzyna Janiczek Be beauty academy wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) lub zwróci częściową lub pełną kwotę zapłaconej ceny Produktu (w .zależności od zakresu wady Produktu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Be beauty academy   zwróci Klientowi koszty wysyłki Produktu (od Be beauty academy do Klienta), przy czym koszty zwrotu Produktu pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia Produktu w granicach zwyczajowo przyjętych przy Produktach tego rodzaju. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, koszty opisane w zdaniu poprzednim ponoszone będą przez Klienta.
 6. A. W przypadku nie uwzględnienia Reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności Reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Odstąpienie od umowy przez klienta w przypadku niewadliwego Produktu

 1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, korzystającemu ze Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku, gdy Klient otrzymał już zakupiony produkt, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Produktu pod warunkiem zwrotu nieużywanego Produktu.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie Produktów. W odniesieniu do Produktów sprzedawanych w ramach promocji, termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie Produktów.
 3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego Produktu, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą udostępnionego Klientowi formularza, po uprzednim przesłaniu maila z informacją o chęci zwrotu produktów) a następnie przesłać Produkt na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych Produktów (np. potwierdzenie doręczenia przez kuriera).
 4. Cena zostanie zwrócona Klientowi bezzwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, lub numer konta z którego wykonywany był przelew przez klienta.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu (bez kosztów przesyłki) nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. 
 7. Koszty zwrotu produktów, tj. koszty przesyłki Klient-Sprzedawca,  po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. W przypadku odesłania paczki na koszt sprzedawcy, Klient dobrowolnie zgadza się na zwrot kwoty pomniejszonej o cenę zwrotu przesyłki kurierskiej tj. 19 zł.
 10. Zwrot Klientowi kwoty ceny za Produkt w stosunku do których Klient odstąpił od umowy, może być dokonany także w sposób, w jaki Klient za Produkty zapłacił (w przypadku płatności za pobraniem zwrot może nastąpić w drodze przekazu pocztowego). Sklep zachęca jednak do wyboru sposobu zwrotu kwoty ceny poprzez przelew na rachunek bankowy Klienta, co znacznie usprawni proces zwrotu pieniędzy.
 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (od Klienta do Be beauty academy i ewentualnej zwrotnej przesyłki (od Be beauty academy do Klienta,np. w przypadku, gdy Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu i zwrócił Produktu po przewidzianym  14-dniowym terminie)
 12. Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktów. Klient odpowiada za wszelkie zmniejszenie Produktu wynikające z jego użycia (otwarty produkt). Be beauty academy  jest uprawnione do potrącenia w takiej sytuacji kwoty pomniejszającej wartość rynkową Produktu od zwracanej Klientowi kwoty.

IX.   Odstąpienie od umowy przez Katarzyna Janiczek Be beauty academy

 1. Katarzyna Janiczek Be beauty academy może odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Klienta o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Klienta płatności.
 2. Sklep zwraca otrzymane pieniądze korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt.

X. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Umożliwianie zawieranie on-line Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów.
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Sklep nie gwarantuje, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używa Klient. Katarzyna Janiczek Be beauty academy  nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku dostępu Klienta do Strony lub korzystania z niej lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Strony, a które nie są bezpośrednio związane z winą lub rażącym zaniedbaniem leżącym po stronie Katarzyna Janiczek Be beauty academy  . Nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich.

XI.    Skutki niewykonania umowy

 1. Jeśli Klient naruszy w sposób istotny jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, Katarzyna Janiczek Be beauty academy może niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie drogą elektroniczną i zwrócić wszelkie otrzymane świadczenia żądając jednocześnie zwrotu dotychczas przekazanych świadczeń od Klienta.
 2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Klientowi lub Katarzyna Janiczek Be beauty academy prawa lub środki ochrony prawnej.

XII. Zapisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 20.01.2019 r.
 2. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies- akceptacja plików Cookies.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Katarzyna Janiczek Be beauty academy zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
 4. Katarzyna Janiczek Be beauty academy zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 6. Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej lub e-mailowej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Zachowania wyżej opisanej formy nie wymaga odstąpienie od Umowy zgodnie z postanowieniami punktu VIII.
 7. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.
 8. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Klient, jak i Sklep niniejszym podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelka korespondencja oraz kontakty między Stronami jest prowadzona w języku polskim. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 9. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w terminie 14 dni roboczych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy wedle obowiązujących przepisów sąd powszechny.